2019

MTÜ Audiere kuulutab koostöös Tallinna Ülikooli ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliinikuga välja stipendiumi konkursi „Eesti koolinoorte kuulmisteravuse uuring 2019 - 2020.“

Uuringuga tuleb alustada oktoobris 2019 ja lõpetada enne õppeaasta lõppu 2020.
Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade kuulmisteravuse ning võimaliku kuulmislanguse kohta Eesti kooliõpilaste seas. Selleks tuleb läbi viia Eesti kooliõpilaste toonaudiomeetriline skriining. Sihtgrupiks on 9. klassi õpilased. Testgrupi suuruseks on ca 1000 kooliõpilast. Testimine viiakse läbi kooli ruumis, mille akustilised parameetrid on selleks sobivad (taustamüra tase alla 35 dBA). Kuulmistundlikkus tuleb fikseerida helisagedustel 500, 1000, 2000, 4000 ja 8000 Hz.

Enne testimist tuleb õpilastele korraldada ca 45 pikkune loeng kuulmiskahjustuste tekkpõhjustest ning kõrvaklappidega ja liiga valju muusika kuulamisel esinevatest kuulmiskahjustuste riskidest, samuti üldisest kuulmishügieenist. Kõik testitavad peavad saama tagasisidena personaliseerimata (ilma nimeta) kirjaliku hinnangu oma kuulmisteravuse kohta. Kui kuulmislangus on suurem kui 30 dB, informeeritakse sellest lapsevanemat.

Uuringu läbiviimisel tuleb järgida kõiki inimuuringutega seotud nõudeid. Uuritava isikuandmeid ei fikseerita. Audiogrammile märgitakse ainult lühiinfo kuulamisharjumuste kohta, sünniaasta, sugu, kuulamisharjumused ja subjektiivsed kaebused. Uuritavatele tuleb selgitada uuringu eesmärki ja temalt oodatavad tegevused ning vormistada teadva nõusoleku leht. Kogutud andmed on kogu protsessi vältel isikustamata, asuvad vaid vastutava uurija turvatud arvutis ja nende põhjal ei ole võimalik tuvastada uuritava isikut. Publitseerimisel kasutatakse vaid üldistatud ja statistiliselt töödeldud andmeid.

Skriiningtesti tulemuste analüüsiks tuleb kasutada kirjeldava statistika meetodeid. Tulemuste põhjal tuleb avaldada publikatsioon ajakirjas Eesti Arst ja mõnes rahvusvahelises ajakirjas. Täpsemad tingimused publitseerimiseks lepitakse eraldi kokku pärast uuringu läbiviimist.

Uuring on kooskõlastatud Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka Eesti Tervisearengu Instituudi teadusdirektori hinnangul on seda tüüpi uuringu läbiviimise kavatsus tervitatav ning Haridus ja Teadusministeeriumi poolt on 29.08.2019 kõnealuse uuringu läbiviimiseks heakskiit antud.

Uuringu läbiviimiseks sõlmitakse eraldi koostööleping.

Stipendiumi suurus on 7000 eurot ja seda rahastab MTÜ Audiere.

Stipendiumit võivad taotleda audioloogid, akustikud, psühholoogid ja füüsikud, kellel on
eelnimetatud erialal vähemalt magistrikraad.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
•curriculum vitae;
•stipendiumitaotlus;
•haridust tõendav dokument;
•ülevaade erialasest ja ühiskondlikust tegevusest.
 
Stipendiumi taotlused vaatab läbi ja stipendiaadi(d) otsustab MTÜ Audiere juhatus.
 
Taotlused tuleb esitada 1.oktoobriks 2019 aadressil mtu.audiere@gmail.com